top of page

TEMAKURSER

Verden er i væsentlig forandring. Ligeså er menneskets måde at forstå og udøve kunst, dans og bevægelse. Eurytmien som levende, sansende bevidsthedsbevægelse og -kultur rummer store og på mange måder endnu uopdagede potentialer.

'

'Tema- og inspirationskurser er en del af den forskning og udvikling, som ‘Instituttet for inspireret bevægelse’ gerne vil bidrage med og tilbyde sin samtid.

Se også efter tema-kurser i menuen ‘aktuelt’.

Her kan også andre eurytmister, bevægelseslærere og kunstnere præsenteres med deres kurser, workshops og andet, som er relevant for mennesker i bevægelse.

Har du selv ideer til kurser som du vil foreslå at Instituttet gennemfører? – så tag kontakt med os!

MOleurytmi.png

TEMAKURSER 22/23

Bevægelse, billeder, tale og sang med de yngste’
FLOW & FAIRY - Eurytmi i sangleg og eventyr. 


Praktisk anvendt eurytmi som lærer- / pædagog-efteruddannelse i STUDIEÅRET 2022 – 23.

– et uddannelses-initiativ i samarbejde mellem eurytmiuddannelsen Flow&U, terapeuter, lærere og Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud i DK.

Ide og intention:


Bevægelse, stemning og atmosfære er væsentlige dele [riger] i den natur, vi kommer af. Som andre kongeriger kan de mistes og vindes. Vi vil med nye initiativer genvinde tabt land.


‘Eventyr-eurytmi’ er for alle, som vil integrere eurytmi, sang og sund bevægelse i arbejdet med vores yngste medmennesker. Uddannelsen sigter på aldersgruppen børnehave – 2. klasse, og henvender sig primært til mennesker, som arbejdsrelateret eller på anden vis allerede har erfaring / kontakt med denne aldersgruppe.

 

Hensigten er at målrette en efteruddannelse på området og udvikle koncepter og kompetencer hvormed flere lærere og pædagoger kan virke med dels egen bevægelses-bevidsthed og -kompetence [forbilledet], dels med vitaliserende krops- og billedfremmende aktiviteter til udvikling af børns basale kropslige, sociale og kognitive færdigheder. Dette i forståelse af at dérigennem lægges fundamentet til mangt en mestring af senere livsopgaver.


Dette er en kompetencegivende efteruddannelse med anvendelse af eurytmi, sang og tale. 

Gennemførelse: 

Vi vil i studieåret 2022/23 tilbyde dette efter-uddannelseskoncept i samarbejde og udveksling med Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud, Gitte Drewes, Heidi Hansen og andre.

 

Vi ønsker at forme modulerne som fleksibel deltidsuddannelse parallelt med hele eller delvise ansættelser i institutioner o.lign. Studieåret tænkes åbent defineret, forskende og samtidig kompetencegivende som udvikling af sund bevægelse til tidens og fremtidens børn i en verden i rivende forandring.

 

Vi påstår ikke at vi i første version rammer alle behov og nødvendigheder, men vi vil sikre hinanden muligheden for tillidsfuldt at udvikle de nye bevægelses-kompetencer for børn og deres voksne forbilleder – for med sådanne erfaringer at fortsætte konceptet i de retninger, som måtte efterspørges yderligere. 

Nogle temaer og spørgsmål i sammenhængen: Hvad er overhovedet sund bevægelse? Hvorfor og hvordan virker bevægelse sundheds-, kognitions- og identitetsfremmende for børn såvel som for voksne? Med essentielle spørgsmål om hvad har tidens børn mest brug for i biografiens begyndelse kan vi i fælles proces og læring undersøge, hvordan bevidst bevægelse, sang, tale og indre billeder samt rammer heromkring i retning af livsmestring, sprogstimulering og skoleforberedelse udvikles meningsfuldt.

 

Vi tilstræber at uddannelsen udvikles og målrettes, så man bliver konkret kvalificeret [og hverken under- eller overkvalificeret] og tiden og kræfterne under uddannelsesforløbet anvendes mest muligt rationelt og virksomt.


Konkrete processer og indhold:


Vi planlægger 16 studiedage i et studieår (8 fredage/lørdage → 15.00). En sådan studiegang vil omfatte almene grundeurytmiske øvelser og derefter årstidsrelaterede programmer for eurytmi-sekvenser som om det var i børnehaven [eller evt. spejlet i 1. – 2. klasse]. Første studiegang berører således det begyndende efterår og Michaelstiden – gerne med medbragte/tilsendte tekster, som optimalt derpå kan anvendes i egen praksis.

 

Det handler om at forstå og udvikle ideer til opbygning og baggrund for ‘bevægede billeder’, vigtige lyde og rytmer og dertil knyttede bevægelser. Alle moduler indeholder relevante teoretiske oplæg, som forbinder steinerpædagogik, sang, tale og eurytmi. Ved at gennemgå dagens / årstidens program nogle gange, kan det indoptages som læring og – i egen øvning eller med egne kolleger – gennemføres i dele eller i helheden med børnene.


Visse fredage ligger forud for en uddannelses-weekend i Flow&U, således at man kan afprøve selve eurytmi-uddannelsen – med / uden ekstra betaling. 


Efteruddannelsen i eventyr-eurytmi vil kunne sammensættes som et modul med øvrige moduler i eurytmi-uddannelsen, hvis det ønskes at gennemføre en egentlig eurytmi-uddannelse på deltid.


Flow&U udd.-start 19. – 20. august 2022 – tag direkte kontakt mhp. yderligere information.

Praktisk [endnu i udkast] om eventyr-eurytmi uddannelsen: 


Kursus-start / fælles fred-lørdage i efteråret 2022: 9. – 10. september [Flow&U udd.-weekend] +
7. – 8. oktober [Flow&U udd.-weekend] i Roskilde[?].
Datoer for resten af 2022 samt 2023 følger.
Pris  900,- per dag. 16 udd.dage = 14.400,- kr. Deltager nr. 2 fra samme institution betaler 50%. Beregningsgrundlag er 12 deltagere.
Overnatning tilstræbes uden yderligere omkostninger. Behøver at tilmeldes forud.
Mødested : Diverse – logistisk optimerende [også for Fyn/Jylland]
Kursus-ansvarlige: Polina S. Rasmussen & Morten Klinkvort [samt repr.’er for Sammenslutningen]
Tilmelding : Uforpligtende forhånds tilkendegivelser før 24. juni 2022 [til vores plan / estimering]. Endelig tilmelding snarest! og senest 25. august 2022 [umiddelbart efter 1. try-out i Flow&U] til mailto:morten@eurytmiuddannelse.dk OG mailto:polina.s.rasmussen@gmail.com

Studiegangene tænkes gennemført geografisk flexibelt for alle deltagere, afhængigt af interesse og tilmeldinger. Vi er åbne overfor differentierede Jylland / Sjælland løsninger – ’Eurythmy to go’.
Idé [endnu åben]: 4x fælles i fx Roskilde / Odense + 4x i hhv. fx Vejle og Storkøbenhavn = 16 dage for hver deltager. [Ved færre end 10 deltagere i hhv. Jylland/Fyn & Sjælland bliver opdelingen sværere. Ved fler’ end 12 hvert sted reduceres betalingen for den enkelte.

 

bottom of page