top of page

PRAKTIKKER OG ANSÆTTELSER

Til skoler, børnehaver etc. vedrørende praktik og indarbejdning af en studerende / ny kollega fra eurytmi-uddannelsen. 

Ved indarbejdning af en [evt. ny] kollega fra eurytmi-uddannelsen vil Instittuttet gerne være udvekslings- og samarbejdspartner. Det handler om – som ved enhver nyansættelse – at etablere det stærkest mulige koncept med inddragelse af mest mulig erfaring og omhu.

 

Skolen, børnehaven etc. kan benytte os på forskellige niveauer, både før, ved og under ansættelsen – til gavn for alle involverede parter. Tag altså kontakt med uddannelsen fra de tidligste faser i såvel praktik- som ansættelses-forløb!

Eurytmister i stenbukken

Praktik


En egentlig ansættelse som eurytmist forudsætter at der har været forløb af praktik. Alt efter den studerendes øvrige baggrund kan praktik-forløb have [haft] meget forskellig karakter. I sådanne praktik-forløb må den studerende også have haft ansvar for undervisning, delvist også under mentorat [gerne intern mentor].

 

Vi tilstræber, at når studerende går ud i praktik, så er det grundigt tilrettelagt med uddannelsen, evt. med en eurytmist eller anden på skolen, og afstemt med den studerendes muligheder, færdigheder, baggrund, etc.

 

Efter praktik-forløbet udfærdiger praktik-stedet en udtalelse vedr. omfang, tidsperiode, klassetrin. Dertil en karakterisering af det gennemførte. Alt dette tæller som dokumentering i uddannelses-portefoliet.

 

Ansættelse


Umiddelbart ved en ansættelse vil vi anbefale at man anlægger en strategi for stadier i indarbejdningen, omfattende varighed i indsats på forskellige klassetrin samt volumen på klassers antal, holddeling og størrelse. Også at pædagogiske inspirations- og fagkurser samt øvrig relevant praktik indskrives i ansættelsesaftalen.


Det er meningsfuldt at overveje om og hvordan klasselærer og/eller anden faglærer / musiker ledsager eurytmi-undervisningen.

 

Vigtigt: Rudolf Steiner anbefalede 17 eurytmi-lektioner til en fuld beskæftigelsesgrad [BG]. Dertil forberedelsestimer med musiker og evt. klasselærer. Vore nabolande praktiserer idag typisk 20-21 timer til en fuld BG, hvilket også er det, som uddannelsen foreslår for danske skoler.

Ved ansættelse i bevægelsesfag før endt uddannelse [hvilket i tiltagende grad finder sted i ind- og udland]: Det er vigtigt at ledelse og øvrige ansatte er sig bevidst, at man i så fald gør brug af en studerende, som ikke har afsluttet sin uddannelse og evt. ikke har al fornøden praktik og kunnen med sig endnu. Også vigtigt at man som skole / BH / andet italesætter hvorvidt den nyansatte også anvender anden bevægelsekunst og -kunnen end den rent eurytmiske.

 

I hele Norden viser skolerne sig kreative i deres bestræbelser på at have bevægelse på skemaet. Derfor anvender skoler fx drama, yoga, tai-chi o.a. i blanding med eurytmi som bevægelsesfag, hvor der kunne have været ren eurytmiundervisning. Der påhviler her alle involverede et særligt ansvar for tydeliggørelse og transparens, både for arbejdspladsen, for den ansatte, for faget eurytmi, for børn og forældre, og for uddannelsen. 

Derfor fremadrettet følgende: En gennemtænkt og gennemdrøftet tilpasning / udformning af praktik-, praksis- og ansættelses-forløb ligger som en høj prioritering hos os i uddannelsen, hvis man har en hensigt om at gå ind i fremtiden i samarbejde og udveksling med en eller flere fra uddannelsen. I bedste fald er forløb også godt afstemt med nuværende eurytmister på stedet eller i nærområdet. Hvilket altsammen vil være os en glæde!

Diplom og ansvar


Uddannelsen står først inde for at det pædagogiske grundlag er i orden, når uddannelsen er endeligt afsluttet og når det pædagogiske grundlag hos den studerende er dokumenteret. Til sammenligning udgør den pædagogiske del af flere fuldtids-uddannelser et rent pædagogisk 5. år, som dokumenteres særskilt.

bottom of page