top of page
Eurytmist med måne

Eurytmiuddannelsen Flow&U i København er internationalt anerkendt som 6-årig uddannelse på deltid. Vi har og har haft samarbejde med undervisere ved Eurytmiuddannelsen ved Alanus Universitet, Bonn DE, Leiden University NL og andre.

OM UDDANNELSEN

Hvad er Eurytmi?

En bevægelseskunst som integrerer bevægelse, musik og sprog. Med eurytmien kan du arbejde indenfor en række områder; pædagogik, scenekunst, terapi (helseeurytmi), specialpædagogik og i forbindelse med team-, virksomheds- og organisations-udvikling og visionsarbejde.

Eurytmi er en relativt ung kunst, der udvikledes omkring Rudolf Steiner i begyndelsen af det 20. årh. og som siden har udviklet sig videre i forskellige retninger. Idag er eurytmi aktivt integreret indenfor mange forskellige områder af erhvervsliv og erhvervs-udvikling, og bredt anvendt indenfor kunstneriske, pædagogiske og terapeutiske områder.

Eurytmi som selvudvikling

​Grundlaget i uddannelsen er en dynamisk selvudvikling med afsæt i en antroposofisk tilgang til mennesket. Uddannelsesprocessen udgøres primært af et centrerende og bevidstheds-skabende bevægelsesarbejde. Eurytmien undersøges som en selvstændig kunst, og som terapeutisk og bevægelsespædagogisk retning. Samtidig undersøges berøringsfladerne til andre former for udtryksdans, krops-arbejde og bevægelseskunst i den aktuelle kulturelle kontekst.
 

Det teoretiske studie vil øges i løbet af uddannelsen: Basale antroposofiske studier fra 1. uddannelsesår: Menneskets unikke organisation og bevidsthedsstruktur; anlæg og samvirke af krop, sjæl og ånd. Fra 3. uddannelsesår stærkere inddragelse af fag- og erhvervsrelevant litteratur på både holdplan og indviduelt plan.

Alment basisstudieår

 
 

Eurytmiens grundlag
[1. og 2. år/level]

åbent for alle der er interesserede i personlig udvikling igennem bevægelse. Kurset omfatter 11 weekends samt to blokke á 3/4 dage per år. Selvstudie og egen øvelse forudsættes.


Uddannelsesdage fremgår af kalenderen.

Fredage kl 17.00 – 21.00
Lørdage kl 9.00 – 18.30.
Søndage kan indgå i visse moduler.

Forud for din indtræden i studiet vil der være en samtale, som går ind på forhold som er relevante for studiet, f.x. uddannelse i og erfaring med anden bevægelseskunst, dans, terapi, etc., forhold omkring sundhed, økonomi, disponibel øvetid, o.a.

Som lærer-uddannelse vil relevant professionel baggrund og erfaring kunne være merit-givende.

 

Det er efter aftale muligt at støde til studiet i det løbende studieår.

Videregående studie

 

Pædagogisk, Terapeutisk og Social eurytmi

Med særligt fokus på individuel retning / professionalisering
 

[3. og 4. år/level]

Fredage kl 17.00 – 21.00
Lørdage kl 9.00 – 18.30.
Søndage kl 9.00 – 13.00 [14.00]


[Tid til solo- og gruppe-konsultationer kan tilkomme]

Eurytmi-instruktør 3. og 4. år: Åbent for dig, som vil fordybe / professionalisere dig i eurytmien. Holdet fungerer som kompetenceudvikling og undervisnings-forberedelse for bl.a. lærere, dansere, terapeuter, musiklærere og andre, som ønsker at udvikle og uddybe sin forståelse for bevægelsens betydning i bevidsthedsarbejde, krops- og energi-arbejde, og i undervisning og pædagogik. Fokus på bl.a. eurytmi-fagets pensum i Steinerskolen fra 1. – 12. klasse samt praktik-ophold og praksis-orienteret undervisning.

Kurset omfatter i alt 4 år på deltid, byggende på 1. og 2. år: 11 weekends samt 2x 3-4 dage per år. Udover weekends tilkommer her øget selvstudie, egen øvelse og praktik under vejledning. Der forventes forberedt fremmøde.

[5. og 6. år/level]

Omfatter i alt 6 år (4 år på deltid og 2 år på udvidet deltid). 5. + 6. år er pædagogiske / kunstneriske / terapeutiske projektår, fx. uddybende eurytmien i erhvervsrelaterede retninger, videre praktik-forløb etc., samt scenekunstneriske programmer og forløb. Der forventes forberedt fremmøde.

Uddannelsen som læreruddannelse

 

Uddannelsen er, for dig der ønsker det, en forberedelse til at arbejde professionelt med eurytmien som bevægelseskunst. Der er et tiltagende behov for eurytmilærere i skoler, institutioner og børnehaver, samt for eurytmister, der vil uddanne sig videre til at arbejde terapeutisk med eurytmien (helse-eurytmi). I uddannelsen arbejdes derfor kontinuerligt og målrettet hen imod at studiet er erhvervsforberedende. Det betyder, at du som studerende bliver undervisnings-minded, at du får undervisningsopgaver og -erfaring i løbet af studiet. Der indgår gensidig undervisning og sparring igennem hele uddannelsen, praktik-ophold på skoler og i institutioner, og vejen ud i arbejdslivet følges af en eller flere mentorer.

Et teoretisk antroposofisk grundstudium samt selvstudium underbygger denne del af uddannelsen.

Se priser her.

Hvad menes med U?

U er symbol for en vej i dybden. At søge ned imod det autentiske, imod selvindsigt, imod de dybere værdier, en modstrøm til tidens hurtighed og overflade – og eurytmiuddannelsens grundstrøm.
Inspirerende er her Teori-U.


Teori-U er en tænkning og en metode, der tager udgangspunkt i C. Otto Scharmers bog ‘Theory U: Leading from the Future as it Emerges’ (2008), (på dansk: ‘Teori-U – Lederskab der åbner fremtiden’, Forlaget Ankerhus). Der er desuden en del artikel- og bogudgivelser udgående fra arbejde med Teori-U på dansk.

Teori-U viser frem imod nye måder at lære, forandre, udvikle og udøve ledelse på. Hvordan kan vi ærligt, oprigtigt åbne os for fremtiden? – lære fra den, lade den spire frem i vores nu&her? Det er en tilgang til udvikling, som kan benyttes i mange sammenhænge i både personligt udviklingsarbejde, organisations-udvikling, visionsarbejde og innovationsprocesser.

Til vores tids grundlæggende problematikker og udfordringer behøves løsninger, der helt og holdent orienterer sig imod en bæredygtig fremtid.

Der kan ikke skabes nye, fornyende innovative veje og løsninger hverken på et personligt plan eller på organisations- og samfundsproblemer ved blot at gentage fortidens mønstre. Der skal fordybelse og åben aktivitet til for at vi individuelt og kollektivt kan bevæge os ned i og dvæle i autentiske dyb – det Scharmer kalder ”presencing”.

Fordybelse med U’et som urbillede – vejen ned mod åbne dybder, op mod nye perspektiver af fremtiden – er en grundlæggende arbejdsform i eurytmiuddannelsen. Det er proces-læring, først på et personligt plan, og derfra på et gruppedynamisk, kunstnerisk plan.

 

Vejen gennem U’et er det åbne sinds, det åbne hjertes, den åbne viljes vej mod et stadig mere virkeliggjort indre potentiale, balancerende mellem bevidstgørelse af gamle tanke- og handlingsmønstre og aktiv udformning af nye.

 

bottom of page